Základní informace o klastru

Mechatronika představuje oblast průmyslu, která se v současné době ve vyspělých zemích nebývale rychle rozvíjí. Jedná se o obor, který v sobě integruje přesnou mechaniku, elektrotechniku a elektroniku s inteligentním počítačovým řízením.

Plzeňský kraj představuje region s výjimečnou historickou průmyslovou tradicí, vysokou úrovní odborného školství a výborným dopravním napojením na sousední Bavorsko. Rozvoj mechatroniky je pro náš region logickou cestou, jak navázat na tradiční obory, přizpůsobit je moderním trendům a napomoci zvyšování produktivity práce, obzvláště v době, kdy nové technologie mění průmysl takovým způsobem, že se hovoří o čtvrté průmyslové revoluci. S těmito změnami se musí vyrovnat firmy, vzdělávací systém i celá společnost a právě Klastr mechatronika chce být v rámci Plzeňského kraje platformou, která podpoří spolupráci všech relevantních subjektů a umožní skutečně optimální využívání všech zdrojů v regionu. Díky všestranně výhodnému partnerství firem, škol a regionálních institucí, můžeme společně překonat řadu omezení, které jsou pro osamocené firmy nepřekonatelné a získat konkurenční výhodu, která podpoří konkurenceschopnost všech členů, ale v konečném důsledku celého regionu v rámci globalizované ekonomiky

Klastr MECHATRONIKA je založen jako platforma pro propojení podnikatelské sféry s veřejnou správou a hlavně se školami. Jedním z cílů klastru je realizace koncepce technického, vícejazyčného vzdělávání v linii – základní škola, střední škola a vysoká škola. Projekt je postaven na myšlence vytvoření virtuálního studentského podniku, kdy dojde jak k propojení středních škol v rámci regionu (v cílovém stavu i ERDV), tak i škol a podnikatelských subjektů, které mají dlouhodobější zájem vychovávat technicky orientované studenty.  Součástí běžné výuky na středních školách je specializovaná činnost v rámci “virtuálního studentského podniku”, která je odborně vedena jak vyučujícími z univerzity, tak odborníky z jednotlivých firem. Dojde tedy k přímému kontaktu podnikatelských subjektů a žáků. Dalším z cílů klastru je podpora přenosu znalostního transferu směrem od vysokých škol k podnikatelským subjektům v kategorii malé a střední firmy. Jde o zaměření na nastavení a hlavně digitalizaci obchodních a výrobních procesů v rámci iniciativy Průmysl 4.0.