Navigace

COMTES FHT a.s.

Soukromá výzkumná organizace - oblast kovových materiálů

titulka
COMTES FHT a.s. je soukromá výzkumná organizace, která poskytuje široké spektrum služeb v oblasti kovových materiálů. Toto výzkumné centrum bylo založeno na předpokladu, že úspěch bude záviset na schopnosti zvyšovat přidanou hodnotu špičkových výrobků a vyvíjet nové technologie. Chceme toho dosáhnout podporou průmyslových partnerů při zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe.

Hlavním cílem společnosti COMTES FHT a.s. je poskytování vysoce odborných služeb ve výzkumu a vývoji kovových materiálů. Těžiště činnosti je zaměřené na vývoj nových kovových materiálů a technologií jejich zpracování. V technologické oblasti se výzkum této společnosti orientuje především na procesy tváření a tepelného zpracování.

Společnost COMTES FHT a. s. zajišťuje komplexní aktivity v oblastech:

Oddělení Metalurgické technologie se zaměřuje na výzkum, vývoj základních metalurgických procesů od vlastní výroby kovových materiálů přes jejich tváření za tepla i studena, tepelné a termomechanické zpracování až po zušlechťování a chemicko-tepelné zpracování. Typickým výstupem činnosti oddělení jsou nové typy kovových materiálů a komplexní technologické postupy ušité na míru průmyslovým firmám.

Služby v oblasti vývoje nebo optimalizace konstrukcí a technologií ve virtuálním prostředí zajišťuje oddělení Počítačového modelování. Tematicky je možné činnosti rozdělit na dva úseky: Vývojová konstrukce a Simulace výrobních technologií.

Modelování umožňuje velmi dobrou predikci dějů v kovových materiálech jak při výrobě součástí, tak při zatěžování během provozu. Nejdůležitějšími modelovanými parametry jsou rozložení teploty, deformace, napětí, toku materiálu, fázových transformací a charakter namáhání nástrojů.

Nedílnou a jednu z hlavních součástí komplexního servisu v kovových materiálech zajišťuje oddělení Materiálové analýzy. Běžně jsou prováděny analýzy slitin hliníku, měděných slitin, ocelí všeho druhu, superslitin, slitin titanu aj. Prováděny jsou metalografické a chemické analýzy, ale i analýzy v makro i mikroobjemech, analýzy vysoce čistých materiálů i materiálů chemicky velmi komplexních. Pomocí elektronových mikroskopů jsou prováděny identifikace fází ve standartních i ultra jemných strukturách.

Z pohledu počtu využívaných přístrojů a zařízení převyšuje oddělení Mechanického zkoušení a termofyzikální měření všechna ostatní. Rozsah činností zahrnuje odběr vzorků, výrobu zkušebních těles, mechanické zkoušky v širokém rozsahu teplot, zatížení, rychlostí deformace a testy v různorodém, často extrémním prostředí. Velká pozornost je věnována dynamickým zkouškám a měřením na velmi malých vzorcích. Velmi důležitou oblastí zájmu jsou termofyzikální měření, která dodávají data nezbytná pro vytváření správných výpočtů a věrných technologických modelů.

Více informací na http://www.comtesfht.cz/