Navigace

Projekt KOMPAS – predikce trhu práce

Projekt Plzeňského paktu zaměstnanosti

V rámci projektu KOMPAS probíhá monitoring trhu práce a vznikají analýzy a prognózy trhu práce. To vše s cílem včasné identifikace nových příležitostí i vznikajících rizik na trhu práce na národní i regionální úrovni. Výstupy projektu budou určující pro zkvalitňování adaptability pracovních sil při měnících se podmínkách na trhu práce a budou zároveň podnětem k nezbytné reakci příslušných státních a zaměstnavatelských subjektů (v různých odvětvích) na globální výzvy, mezi které počítáme např.

Bližší informace o projektu na www.predikcetrhuprace.cz