Navigace

Projekty Technologické agentury

Aktuálně otevřené výzvy TAČR - Trend, Éta - Covid-19

Program TREND – Technologičtí lídři

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Podporované aktivity: tvorba výsledků VaV (výzkumu a vývoje) a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb) u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami (skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení) nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Uchazeči: podniky, výzkumné organizace

Maximální podpora: 40.000.000 Kč, 70% způsobilých výdajů

Podávání žádostí: do 24. června 2020

Odkaz na zadávací dokumentaci a podrobné informace o programu

Program ÉTA – COVID-19

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu návrhů projektů s tématem týkající se zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v důsledku krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejm. v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické, legislativní, technologické, kulturních, etické, psychologické nebo mediální. Projekty musí využívat znalosti, zkušenosti anebo data z aktuálně probíhající krize související s pandemií COVID-19.

Témata projektů:

Výstupy projektů mohou mít celou řadu podob od metodik, aplikovatelných výzkumných zpráv, mobilních nebo webových aplikací, softwarových řešení, nástrojů pro predikci socio-ekonomických ukazatelů, didaktických pomůcek, přes cílené intervence do veřejných politik až po promyšlené koncepce výstav, workshopů výstupů uměleckého výzkumu nebo série audiovizuálních nástrojů.

Uchazeči: výzkumné organizace, podniky (vč. neziskových organizací)

Maximální podpora: 4.000.000 Kč, 80% způsobilých výdajů

Podávání žádostí: do 15. června 2020

Odkaz na zadávací dokumentaci  a podrobné informace o programu